Statut

Na podlagi Zakona o društvih je redni občni zbor Košarkarskega kluba Radovljica dne 05.10.2011 sprejel


STATUT
KOŠARKARSKEGA KLUBA RADOVLJICA


I.    SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Košarkarski klub Radovljica je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu in v skladu z Zakonom o društvih.

2. člen
S tem statutom se določa:
    ime in sedež društva;
    dejavnost, namen, naloge in cilje društva;
    sodelovanje z drugimi organizacijami;
    zastopanje in predstavljanje;
    pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva;
    notranja organiziranost društva;
    organi društva, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja;
    sestav organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo;
    pravice in dolžnosti članov ter organov društva;
    način upravljanja društva;
    način zagotavljanja javnosti dela društva;
    način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
    financiranje društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi in drugimi materialnimi sredstvi;
    način zagotavljanja dela društva in način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

II.    IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

3. člen
Ime društva je :    Košarkarski klub Radovljica
DŠ:            SI81661983
MŠ:            5882427
Sedež društva je :    Gorenjska cesta 26, Radovljica
Upravna enota :    Radovljica
Leto ustanovitve:    1956

Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.

 

4. člen

Košarkarski klub Radovljica je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen
Štampiljka Košarkarskega kluba Radovljica je zgoraj v obliki polkroga, ki ima v sredini stiliziran koš z mrežico in žogo, pod njimi pa je napis s tiskanimi črkami KOŠARKARSKI KLUB RADOVLJICA.

 

III.    DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA

6. člen
Dejavnosti Košarkarskega kluba Radovljica je razvijanje košarkarske igre, povezovanje članov in vzgoja in izobraževanje v vseh oblika športnega delovanja.

7. člen
Namen in naloge Košarkarskega kluba Radovljica so, da:
    pridobiva mlade za to športno dejavnost;
    članom omogoča treninge;
    članom omogoča udeležbo na tekmah;
    organizira tekmovanja;
    skrbi za gmotne pogoje za treninge in tekmovanja;
    skrbi za družabno življenje v društvu;
    seznanja javnost z delom in tekmovalnimi dosežki kluba;
    opravlja še druge naloge, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa na področju športa.

8. člen
Košarkarski klub Radovljica dosega svoj namen tako da:
    organizira športne sekcije v katerih se člani ukvarjajo s košarkarskimi aktivnostmi;
    organizira športne igre, srečanja in druge oblike dejavnosti;
    vzgaja in izobražuje člane v športnem duhu;
    skrbi za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za delovanje društva;
    zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in njegovo izročilo.

 

IV.    SIMBOLI DRUŠTVA

9. člen
Simbol Košarkarskega kluba Radovljica je (opis ) in napis s tiskanimi črkami »KK RADOVLJICA«. Simbol po sklepu Upravnega odbora lahko vsebuje tudi logotip sponzorja.

 

V.    SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

10. člen
Košarkarski klub Radovljica se lahko združuje tudi v zveze, meddruštvene odbore (v nadaljnjem besedilu: MDO), ali druge oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi ŠD-ji na občinski, območni, regijski oz. pokrajinski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.


11. člen
Košarkarski klub Radovljica sodeluje z drugimi društvi in organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih programov.

12. člen
Košarkarski klub Radovljica sodeluje s tujimi ali sorodnimi društvi ter se z njimi dogovarja in sporazumeva o skupnih programih, ki morajo biti v skladu s temi pravili, zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.


VI.    ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

13. člen
Košarkarski klub Radovljica nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
Košarkarski klub Radovljica lahko sklepa pravne posle s tretjimi osebami v imenu in za račun drugih ŠD, društev, organizacij in skupnosti, vendar le na podlagi njihovega pismenega pooblastila.

14. člen
Predsednik Košarkarskega kluba Radovljica zastopa in predstavlja Košarkarski klub Radovljica.
Predsednik Košarkarskega kluba Radovljica je hkrati tudi predsednik UO Košarkarskega kluba Radovljica.

V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika Košarkarskega kluba Radovljica, opravlja njegove naloge in pooblastila član Košarkarskega kluba Radovljica, ki ga za ta čas predsednik osebno pooblasti..

Predsednik Košarkarskega kluba Radovljica je odgovoren za delovanje društva v skladu s temi pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja UO in občnemu zboru.


VII.    NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

15. člen
Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter podpiše pristopno izjavo. Za mladoletne člane društva od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti poda njegov zakoniti zastopnik pisno soglasje, za mladoletnike do 7. leta starosti pa njegov zakoniti zastopnik podpiše pristopno izjavo.

Član Košarkarskega kluba Radovljica je lahko tudi tuj državljan pod pogojem, da se s tem strinja UO Košarkarskega kluba Radovljica.

16. člen
Častno članstvo Košarkarskega kluba Radovljica je najvišje priznanje, ki ga lahko Košarkarski klub Radovljica podeli svojemu članu za posebne zasluge za delo društva.

Košarkarski klub Radovljica izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugemu občanu za izredne zasluge za delovanje društva.

Košarkarski klub Radovljica podeli to priznanje na občnem zboru.
17. člen
Pravice članov Košarkarskega kluba Radovljica so:
    dajejo predloge in pobude za delovanje Košarkarskega kluba Radovljica;
    so obveščeni o delu organov Košarkarskega kluba Radovljica;
    uživajo pravice, ki jih daje Košarkarski klub Radovljica svojim članom.

18. člen
Dolžnosti članov Košarkarskega kluba Radovljica so:
    izvršujejo naloge, ki so jim zaupane;
    s svojim delom izvajajo določila statuta Košarkarskega kluba Radovljica;
    se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja Košarkarskega kluba Radovljica;
    plačujejo članarino;
    opravljajo še druge dolžnosti v skladu s statutom Košarkarskega kluba Radovljica.

19. člen
Članstvo v Košarkarskem klubu Radovljica preneha:
    z izstopom iz Košarkarskega kluba Radovljica;
    zaradi neplačane članarine;
    z izključitvijo
    s smrtjo.

Član Košarkarskega kluba Radovljica je lahko izključen s sklepom častnega sodišča, če je ta grobo kršil ta statut ali povzročil Košarkarskemu klubu Radovljica škodo, tako materialno kot nematerialno, oz. je s svojim vedenjem blatil ugled Košarkarskega kluba Radovljica ali pa je bil kaznovan s pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora zaradi naklepnega kaznivega dejanja.

Zaradi neplačane članarine članu preneha članstvo v Košarkarskemu klubu Radovljica s sklepom Upravnega odbora, če se ugotovi, da član ni plačal dveh zaporednih letnih članarin.

20. člen
Član Košarkarskega kluba Radovljica uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske izkaznice.

 

 

VIII.    ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN NJIHOVA MEDSEBOJNA RAZMERJA TER MANDATNA DOBA


21. člen
Organi društva so:
a)    občni zbor;
b)    upravni odbor;
c)    nadzorni odbor;
d)    častno sodišče;
e)    predsednik.

22. člen
Mandatna doba organov je štiri leta. Organi so lahko izvoljeni ponovno.
a)    OBČNI ZBOR
23. člen
Najvišji organ Košarkarskega kluba Radovljica je občni zbor.
Občni zbor sestavljajo vsi člani Košarkarskega kluba Radovljica.

24. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor mora biti enkrat letno.

Izredni občni zbor mora sklicati predsednik Košarkarskega kluba Radovljica, kadar to zahteva upravni ali nadzorni odbor ali petina članov društva.

Če predsednik Košarkarskega kluba Radovljica ne skliče izrednega občnega zbora v 30-ih dneh, ga skliče predlagatelj s tem, da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

25. člen
Občni zbor je pristojen da:
    sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve;
    voli predsednika Košarkarskega kluba Radovljica;
    sprejema program dela;
    sprejema finančni načrt in zaključni načrt;
    ustanavlja sekcije;
    razpravlja in določa o poročilih in predlogih UO, NO in ČS;
    odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov;
    voli in razrešuje člane UO Košarkarskega kluba Radovljica,  člane NO, ter člane ČS;
    odloča o pritožbah zoper sklepe ČS;
    določa višino članarine;
    imenuje delovna telesa občnega zbora;
    odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom
    odloča o prenehanju Košarkarskega kluba Radovljica;.

Občni zbor vodi delovno predsedstvo.


26. člen
Volitve organov Košarkarskega kluba Radovljica so praviloma javne, občni zbor pa lahko sklene, da so tajne.

27. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni zbor ne glede na število prisotnih sklepčen.

28. člen
Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna 2/3 večina navzočih.

29. člen
Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe Košarkarskega kluba Radovljica.

 

b)    UPRAVNI ODBOR

30. člen
Najvišji organ upravljanja Košarkarskega kluba Radovljica med dvema občnima zboroma je upravni odbor (v nadaljnjem besedilu: UO).

UO sestavlja štiri do deset članov. Občni zbor imenuje do 6 članov, do 4 člane, ki so praviloma predstavniki sponzorjev, pa imenuje Upravni odbor.

Predsednik Košarkarskega kluba Radovljica je tudi predsednik (in član) Upravnega odbora. Upravni odbor na svoji seji izvoli namestnika predsednika UO.

Člani UO morajo biti člani Košarkarskega kluba Radovljica.

31. člen
UO je pristojen da:
    izvršuje sklepe občnega zbora;
    daje soglasje k sklepanju pogodb;
    koordinira delo med organi društva;
    daje navodila sekcijam in drugim oblikam delovanja društva ter spremlja njihovo delo;
    izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje;
    izvaja finančni načrt;
    sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti občnega zbora;
    upravlja premoženje in sklade Košarkarskega kluba Radovljica;
    skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvene dejavnosti;
    imenuje in razrešuje največ 4 člane UO;
    imenuje in razrešuje predsednika in podpredsednika UO Košarkarskega kluba Radovljica;
    imenuje in razrešuje tajnika Košarkarskega kluba Radovljica;
    imenuje in razrešuje direktorja Košarkarskega kluba Radovljica;
    določa delegate v višje oblike povezovanja Košarkarskega kluba Radovljica;
    določa sistemizacijo  delovnih mest;
    opravlja še druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in tem statutom.

UO določa poslovno in športno politiko kluba, pogoje za prestope igralcev, notranjo organizacijo kluba in v ta namen imenuje ustrezne organe in sprejema potrebne akte.

32. člen

Seje UO sklicuje predsednik Košarkarskega kluba Radovljica.
Seja UO je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov

UO sklepa z večino glasov navzočih članov. Upravni odbor društva lahko odločao zadevah tudi korespondenčno ( po pošti ali e-mailu), če je to potrebno za nemoteno delo društva. Člani upravnega odbora društva morajo svojo odločitev sporočiti najkasneje v 7 dneh po prejemu dnevnega reda in gradiva. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov upravnega odbora društva.
Člani upravnega odbora društva svojo odločitev na korespondenčni seji potrdijo s svojim podpisom na prvi naslednji seji.

UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
c)    NADZORNI ODBOR

33. člen
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) ima tri člane.
NO izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.

NO Spremlja in nadzoruje delo vseh organov Košarkarskega kluba Radovljica, zlasti pa celotno gospodarsko, finančno in materialno poslovanje.
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Košarkarskega kluba Radovljica, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov sredstev.
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnost poslovanja  organov Košarkarskega kluba Radovljica.

Člani NO imajo pravico in dolžnost prisostvovati občnim zborom društva ter morajo imeti na razpolago vsa gradiva.

NO poroča o svojih ugotovitvah v pismeni obliki občnemu zboru in o njih sproti obvešča UO.
NO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.


d)    ČASTNO SODIŠČE

34. člen
Častno sodišče (v nadaljevanju: ČS) ima predsednika in dva člana.
ČS izvoli izmed sebe predsednika in namestnika predsednika.
ČS obravnava grobe kršitve teh pravil, oziroma, če je član Košarkarskega kluba Radovljica povzročil društvu ali drugemu veliko škodo.

ČS lahko izreče članu naslednje sklepe:

    opomin;

    javni opomin;

    prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti;

    izključitev iz Košarkarskega kluba Radovljica;

Član Košarkarskega kluba Radovljica se zoper sklep ČS lahko pritoži občnemu zboru v roku 30 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča občni zbor na prvi seji.

ČS je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.


e) PREDSEDNIK DRUŠTVA

35. člen
Naloge predsednika so:
    predstavlja in zastopa društvo;
    sklepa pogodbe;
    sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
    podpisuje akte, ki jih sprejme občni zbor in upravni odbor;
    poda zahtevek za uvedbo postopka pred častnim sodiščem;
    koordinira delo upravnega odbora in drugih organov društva;
    odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje;
    odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
    predlaga podelitev nagrad, pohval in drugih častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva

36. člen
Košarkarski klub Radovljica ima tajnika, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor Košarkarskega kluba Radovljica.

Naloge tajnika so predvsem, da skrbi za administrativna dela in koordinacijo med organi Košarkarskega kluba Radovljica, v skladu z navodili UO Košarkarskega kluba Radovljica, piše zapisnike na sejah UO ter skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in obveščanja. Če klub nima imenovanega direktorja, tajnik lahko, če tako določi UO, opravlja tudi naloge, ki jih ta statut določa direktorju.

37. člen
Košarkarski klub Radovljica ima lahko direktorja, ki ga imenuje in razrešuje upravni odbor Košarkarskega kluba Radovljica.

Naloge direktorja so, da usklajuje in organizira strokovno delo v klubu v skladu z  navodili UO Košarkarskega kluba Radovljica in skrbi za uresničevanje javnosti dela društva in obveščanja.


IX.    NOTRANJA ORGANIZACIJA

38. člen
Košarkarski klub Radovljica lahko ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje dogovorjenih nalog sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti. Notranjo organizacijo določi UO s sprejemom Pravilnika o notranji organizaciji.


X.    FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEMOM

39. člen
Košarkarski klub Radovljica lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
    s članarino;
    z darili in volili;
    s prispevki in dotacijami;
    s prispevki simpatizerjev in sponzorjev;
    iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva;
    iz njegovih premičnih in nepremičnih stvari;
    iz drugih virov v skladu s predpisi.

Društvo lahko opravlja pridobitne dejavnosti, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon in ki so le dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva, in se opravljata v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in cilja društva.
Te dejavnosti so:
-    Začasni gostinski obrati                                           I56,104,
-    strežba pijač                                               I56.300,
-    Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin                       L68.200,
-    Druge športne dejavnosti                                           R93.190,
-    Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije      P85.510,
-    Drugo podjetniško on poslovno svetovanje                              M70.220,
-    Nespecializirana trgovnina na debelo                                   G46.900,
-    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic                       G47.990.

Za doseganje namena in ciljev društva lahko Košarkarski klub Radovljica ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

40. člen
Košarkarski klub Radovljica mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi podatkov finančno - materialnega knjigovodstva, ki se izkazuje z računovodskim standardom za društva.

41. člen
Košarkarski klub Radovljica ima kot vire lastnih sredstev lahko namenske  in druge sklade. Skladi so lahko: sklad za razvoj mladih igralcev, sklad za razvoj trenerskega kadra, sklad za razvoj kadrov za pomožne sodnike in tehnično osebje, sklad za infrastrukturo in opremo…

Denarna sredstva namenskih skladov društva morajo biti naložena na transakcijski račun Košarkarskega kluba Radovljica.

42. člen
Javnost finančno - materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov Košarkarskega kluba Radovljica do vpogleda v finančno - materialno dokumentacijo.

43. člen
Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik Košarkarskega kluba Radovljica, v njegovi odsotnosti pa pooblaščenec predsednika.

44. člen
Nadzorstvo nad finančno - materialnim poslovanjem Košarkarskega kluba Radovljice opravlja NO.

45. člen
Košarkarski klub Radovljica je dolžno voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Košarkarski klub Radovljica je dolžno s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar.


XI.    JAVNOST DELA

46. člen
Delo Košarkarskega kluba Radovljica je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki na katerih se obravnava delo Košarkarskega kluba Radovljica dostopni vsem članom in jim je tako dana možnost, da se seznanijo z delom društva.

47. člen
Košarkarski klub Radovljica obvešča javnost o svojem delu bodisi preko svoje oglasne deske, svoje internetne strani, obvestil ali pa preko sredstev javnega obveščanja oz. tiskovnih konferenc ali drug primeren način.
48. člen
Člani Košarkarskega kluba Radovljica imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju Košarkarskega kluba Radovljica ter drugih vprašanjih, ki so pomembna zanje.

49. člen
Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja so odgovorni:
    predsednik Košarkarskega kluba Radovljica;
    tajnik Košarkarskega kluba Radovljica;
    direktor Košarkarskega kluba Radovljica.


XII.    POKROVITELJSTVO

50. člen
Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad Košarkarskim klubom Radovljica ali posamezno prireditvijo.
Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom.

 

XIII.    NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

51. člen
Košarkarski klub Radovljica lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po posameznem zakonu.

Občni zbor sprejme sklep o prenehanju Košarkarskega kluba Radovljica.

V primeru prenehanja vse premoženje Košarkarskega kluba Radovljica preide v skladu s Zakonom o društvih na sorodno društvo.

O sklepu o prenehanju Košarkarskega kluba Radovljica mora predsednik Košarkarskega kluba Radovljica ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je društvo registrirano.


XIV.    KONČNE DOLOČBE

52. člen
Ta statut začne veljati takoj.

53. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se spreminjajo po enakem postopku kot je bil sprejet.


Radovljica, 14. 9. 2007

     Košarkarski klub  Radovljica
     Predsednica

     Melita Ažman